PRZEDMIOTOWE  ZASADY OCENIANIA

Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PISZU

Kryteria oceniania zostały opracowane zgodnie ze Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania oraz Planem Wychowawczym Szkoły.

 1. OCENIANE OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIÓW

Ze względu na specyfikę przedmiotu wychowania fizycznego, ocena półroczna i

końcoworoczna, oparta jest o trzy podstawowe obszary oraz jeden dodatkowy obszar oceniania, co daje możliwość rzetelnego i sprawiedliwego ocenienia pracy ucznia na tym przedmiocie. Proponowany system oceniania daje możliwość zdobycia ocen bardzo dobrych i dobrych nawet tym uczniom, u których motoryka jest słabiej rozwinięta, ponieważ na

lekcjach wychowania fizycznego najbardziej liczą się:

 • Ø chęci- czyli stosunek ucznia do własnych możliwości,
 • Ø postęp- czyli poziom osiągniętych zmian w stosunku do diagnozy wstępnej,
 • Ø postawa- czyli stosunku do partnera, przeciwnika, sędziego, nauczyciela,
 • Ø diagnoza- czyli wynik osiągnięty w sportach wymiernych
 • Ø dokładność wykonywania ćwiczeń a nie tylko osiąganie konkretnych wyników sportowych.

DODATKOWY OBSZAR OCENIANIA:

 • Reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych, oraz aktywność

pozalekcyjna-Szkolny Klub Sportowy, inne Kluby Sportowe,

Uwaga: Uczeń, który nie spełnia dodatkowego obszaru oceniania, będzie

oceniany tylko z podstawowych obszarów oceniania.

OCENA ZA INDYWIDUALNE UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWE

Określenie poziomu postępu ucznia w zakresie umiejętności powinno odbywać się zarówno

po zrealizowaniu odpowiedniego cyklu programu, jak i systematycznie podczas lekcji

(ocena słowna), aby móc właściwie dostosować zadania dydaktyczne i organizacyjne w

kolejnych lekcjach do potrzeb każdego ucznia.

Kontroli i ocenie mogą podlegać umiejętności z następujących grup:

-technika i taktyka wykonania poszczególnych elementów nauczanych dyscyplin i

konkurencji m.in.: z gier zespołowych, gimnastyki, lekkiej atletyki.

-podczas wykonywania elementów technicznych oceniamy przede wszystkim estetykę,

płynność i poprawność danego ćwiczenia.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który odmówi przystąpienia do sprawdzianu.

Jeżeli, z przyczyn losowych, uczeń opuścił zajęcia ze sprawdzianem, ma obowiązek

zaliczenia sprawdzianu w ciągu 30 dni po uzgodnieniu terminu z nauczycielem. Po upływie

tego czasu, w wyniku nie przystąpienia do zaliczenia uczeń dostaje ocenę niedostateczną a w

uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z tego sprawdzianu.

OCENA  ZA  UCZESTNICTWO  I  PRZYGOTOWANIE  DO  LEKCJI

Uczestnictwo w zajęciach obowiązkowych

Uczestnictwo w zajęciach jest ważnym elementem w realizacji procesu wychowania

fizycznego. Systematyczny udział w zajęciach ma za zadanie wdrażanie ucznia do

systematycznego podejmowania aktywności fizycznej w życiu codziennym. Dopuszczalny

jest pewien procent nieobecności spowodowanej sytuacją losową.

Uwaga!!!

Zwolnień od lekarza oraz zwolnień od rodziców z powodu choroby nie wlicza się do

ilości opuszczonych godzin.

Uczeń który jest nieobecny na lekcji na potrzeby szkoły nie wlicza się do ilości

opuszczonych godzin.

Przygotowanie do lekcji (strój sportowy)

Przez przygotowanie do zajęć będzie rozumiane posiadanie przez ucznia właściwego

stroju sportowego (tj. spodenki sportowe, koszulka, obuwie zmienne lub dres

przeznaczony wyłącznie do ćwiczeń fizycznych), niedopuszczalne jest przystąpienie do lekcji w biżuterii (bransolety, pierścionki, łańcuszki, kolczyki, zegarki), włosy obowiązkowo powinny być spięte gumką, spinkami lub opaską materiałową.

Każdy przypadek braku stroju lub braku odpowiedniego zmiennego i czystego obuwia, nauczyciel zaznacza. Zwolnienie lekarskie usprawiedliwia ucznia z nie ćwiczenia na lekcji lub w wyjątkowych przypadkach zwolnienie napisane przez rodzica ale dostarczone przed lekcją.

OCENA BRAK STROJU SPORTOWEGO

-uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną za trzykrotne nieprzygotowanie do zajęć, za każde kolejne ocena niedostateczna.

OCENA ZA AKTYWNOŚĆ I POSTAWĘ WOBEC PRZEDMIOTU I KULTURY FIZYCZNEJ

uczniowie otrzymują ocenę z aktywności za: aktywny udział w zajęciach, przejawy zaangażowania, stosunek do przedmiotu, wykonywanie ćwiczeń w sposób zbliżony do swoich maksymalnych możliwości, inwencję twórczą, przygotowanie lub prowadzenie części lekcji, zawodów sportowych, pełnienie roli kapitana zespołu, kapitana lub sędziego, stosowanie zabiegów higienicznych, dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych, przestrzeganie zasad bhp, regulaminów i zasad fair play, obowiązkowość, sumienność, zdyscyplinowanie i życzliwy stosunek do innych.

OCENA ZA UDZIAŁ W ZAWODACH SPORTOWYCH i AKTYWNOŚĆ

POZALEKCYJNĄ

Na ocenę z tego obszaru składają się następujące elementy:

Uczeń reprezentuje szkołę w zawodach sportowych różnego szczebla,

-ocena 6 według wagi ocen: zawody szkolne waga 2, gminne waga 4, powiatowe waga 6, rejonowe waga 8, wojewódzkie waga 9, punktowane wojewódzkie, strefowe, ogólnopolskie 10,

- ocena 6 - waga 4- uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, konkursach o tematyce sportowej oraz uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych w innych KS potwierdzone zaświadczeniem (1 raz w semestrze).

 1. FORMY, SPOSOBY I CZĘSTOTLIWOŚĆ OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH

SPOSÓB OCENIANIA

 

- Zgodnie z PZO wg Skali ocen 1-6,

- słownie

- elementy oceniania kształtującego (cele, kryteria oceniania –„ NaCoBeZu”, informacja zwrotna, samoocena)

Ocena za indywidualne umiejętności ruchowe (w zależności od zadań kontrolnooceniających 4-6 ocen w semestrze).

Ocena za uczestnictwo i przygotowanie lekcji (1-2 oceny w semestrze).

Aktywność i postawa wobec przedmiotu i kultury fizycznej( 1-2 oceny w semestrze)

Ocena za udział w zawodach sportowych (1 ocena za każdorazowy udział).

Aktywność pozalekcyjna: dodatkowe zajęcia sportowe szkolne i pozaszkolne (1 raz w semestrze).

 Postępy ucznia nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

 1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA USTALANIA OCEN CZĄSTKOWYCH, ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH

CELUJĄCY

 

Uczeń:

 1. Prezentuje wybitny poziom umiejętności ruchowych i sprawności motorycznych znacznie

wykraczających poza program nauczania.

 1. Sprawdziany umiejętności zalicza na ocenę celującą i bardzo dobrą , nie ćwiczy z powodu

braku stroju nie więcej niż 1 raz w semestrze

 1. Uczeń wykazuje bardzo duże postępy w osobistym usprawnianiu się.

4.Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym szkoły lub też innych formach działalności

związanych z kulturą fizyczną.

 1. Reprezentuje szkołę w zawodach sportowych.
 2. Przestrzega zasadę fair-play w sporcie i w życiu. Jest aktywny podczas lekcji, bardzo

chętnie i z dużym zaangażowaniem wykonuje polecenia nauczyciela. Jego stosunek do

przedmiotu nie budzi zastrzeżeń. Jest zdyscyplinowany i koleżeński.

 1. Dba o sprzęt sportowy i potrafi wykorzystać go zgodnie z przeznaczeniem.
 2. Wykazuje się bardzo dobrą znajomością przepisów gier zespołowych.

BARDZO DOBRY

 

Uczeń:

 1. Prezentuje wysoki poziom umiejętności ruchowych oraz sprawności motorycznych w

pełnym zakresie przewidzianym programem nauczania.

 1. Sprawdziany umiejętności zalicza na ocenę bardzo dobrą i sporadycznie na ocenę dobrą,

nie ćwiczy z powodu braku stroju nie więcej niż 2 razy w semestrze

 1. Uczeń wykazuje duże postępy w osobistym usprawnianiu się.
 2. Ćwiczenia wykonuje prawidłową techniką, dokładnie i w odpowiednim tempie, zna

założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych.

 1. Jest aktywny podczas lekcji, chętnie i z dużym zaangażowaniem wykonuje polecenia

nauczyciela.

 1. Umiejętnie wykorzystuje wiadomości z zakresu kultury fizycznej w praktycznym

działaniu.

 1. Systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną, bierze udział w pozalekcyjnych i

pozaszkolnych zajęciach sportowo-rekreacyjnych.

 1. Jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego nie budzą

najmniejszych zastrzeżeń.

DOBRY

 

Uczeń:

 1. Prezentuje dobry poziom umiejętności ruchowych oraz sprawności motorycznych w

zakresie przewidzianym w programie nauczania.

 1. Sprawdziany umiejętności zalicza na ocenę bardzo dobrą i dobrą, nie ćwiczy z powodu

braku stroju nie więcej niż 3 razy w semestrze

 1. Ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz z małymi błędami technicznymi.
 2. Posiada wiadomości z zakresu kultury fizycznej i potrafi je wykorzystać w praktycznym

działaniu przy pomocy nauczyciela.

 1. Nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnianiem, wykazuje stałe

postępy w tym zakresie.

 1. Jego postawa społeczna i stosunek do kultury fizycznej nie budzą większych zastrzeżeń.
 2. Jest aktywny podczas lekcji, wykonuje polecenia nauczyciela.
 3. Wykazuję się dobrą znajomością przepisów gier sportowych, sporadycznie bierze udział w

pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowo-rekreacyjnych.

DOSTATECZNY

 

Uczeń:

 1. Prezentuje słaby poziom umiejętności ruchowych oraz sprawności motorycznych, poniżej

wymagań przewidzianych w programie nauczania.

 1. Ćwiczenia wykonuje niepewnie i z większymi błędami technicznymi.

3.Sprawdziany umiejętności zalicza na ocenę dostateczną i sporadycznie na ocenę dobrą,

przekroczy limit 2-krotnego braku stroju w semestrze.

 1. Jego wiadomość z zakresu kultury fizycznej są na niskim poziomie, nie potrafi ich

wykorzystać w praktyce. Nie wykazuję się aktywnością podczas lekcji, nie chętnie wykonuje

polecenia nauczyciela, nie wykazuje starań w kierunku samodzielnego doskonalenia swoich

umiejętności i sprawności.

 1. Wykazuje małe postępy w usprawnianiu.
 2. Przejawia braki w zakresie wychowania społecznego, a jego stosunek do przedmiotu budzi

zastrzeżenia. Jest mało zdyscyplinowany.

7 .Szanuje sprzęt szkolny, lecz nie potrafi go wykorzystać zgodnie z jego przeznaczeniem.

 1. Wykazuje się słabą znajomością przepisów gier sportowych.
 2. Nie uczestniczy w pozalekcyjnych i pozaszkolnych formach zajęć sportowo-rekreacyjnych.

DOPUSZCZAJĄCY

 

Uczeń:

 1. Prezentuje bardzo słaby poziom umiejętności ruchowych oraz sprawności motorycznych,

w dużo niższym zakresie niż przewiduje program nauczania.

 1. Sprawdziany umiejętności zalicza na ocenę dopuszczającą lub dostateczną, kilkakrotnie

przekroczy limit 2-krotnego braku stroju w semestrze

 1. Ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi.
 2. Posiada małe wiadomości z zakresu kultury fizycznej.
 3. Wykazuje się nieznajomością podstawowych nawyków higienicznych.
 4. Nie jest pilny, wykazuje bardzo małe postępy w usprawnianiu fizycznym.
 5. Przejawia poważne braki w zakresie wychowania społecznego, ma niechętny stosunek do

ćwiczeń.

 1. Unika zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych z zakresu kultury fizycznej. Nie szanuje sprzętu

sportowego, nie potrafi go wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem. Nie uczestniczy w

żadnych dodatkowych formach aktywności ruchowej.

 1. Nie zna przepisów gier sportowych.

NIEDOSTATECZNY

 

Uczeń:

 1. Prezentuje znikomy poziom umiejętności ruchowych oraz sprawności motorycznych , w

zakresie uniemożliwiającym realizację programu nauczania.

 1. Ma lekceważący stosunek do zajęć i nie wykazuje żadnych postępów w rozwoju

sprawności fizycznej. Nie wykonuje poleceń nauczyciela.

 1. Na zajęciach wychowania fizycznego wykazuje rażące braki w zakresie wychowania

społecznego.

 1. Jego stosunek do przedmiotu jest negatywny i nie wykazuje żadnej aktywności na lekcjach

wychowania fizycznego.

 1. Nie uczestniczy w żadnych dodatkowych formach aktywności ruchowej,
 2. Nie zna przepisów z gier sportowych, niszczy sprzęt sportowy i nie potrafi go wykorzystać

zgodnie z przeznaczeniem.

 1. Notorycznie nie przynosi stroju sportowego.

Uczniów, którzy uczęszczają do klas o rozszerzonym programie nauczania z

wychowania fizycznego – klasy sportowe - obowiązują te same kryteria oceniania.

 1. ZAKRES DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ DO POTRZEB EDUKACYJNYCH UCZNIÓW

Uczeń jest zwolniony z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii. (uczeń realizuje program nauczania dostosowany do własnych możliwości, uwzględniając wskazania lekarza). Zwolnienie z ćwiczeń na lekcji wychowania fizycznego nie zwalnia ucznia z obecności na lekcji. Uczeń, który posiada zwolnienie od rodziców z powodu chwilowej niedyspozycji lub przebytej choroby, ma obowiązek realizować zadania teoretyczne oraz pomagać w organizacji lekcji.

 1. TRYB PRZEKAZYWANIA UCZNIOM I RODZICOM INFORMACJI O OSIĄGANYCH WYNIKACH,  WARUNKI POPRAWIANIA OCEN

Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje ucznia i jego rodziców (prawnych

opiekunów) o:

 • Ø wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i

rocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotu,

 • Ø sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 • Ø możliwości poprawy ocen ze sprawdzianów sprawnościowych lub zaliczeniu w

późniejszym terminie (w przypadku trudności w opanowaniu materiału wynikającego z

długotrwałej choroby uczeń ma możliwość zaliczenia umiejętności podlegających ocenie w

danym semestrze nie później niż dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady

Pedagogicznej). Uczeń, który nie ma możliwości zaliczenia sprawdzianu w terminie lub

chce go poprawić, powinien zaliczyć go nie później niż dwa tygodnie po tym sprawdzianie

 • Ø wymaganiach wynikających ze specyfiki przedmiotu:
 • Ø każdy uczeń winien posiadać odpowiedni strój ustalony na początku roku szkolnego:

biała koszulka, ciemne spodenki oraz skarpetki na zmianę, obuwie sportowe

 • Ø zakaz noszenia biżuterii (bransolety, pierścionki, łańcuszki, kolczyki) zegarków oraz

innych akcesoriów.

 • Ø długie włosy spięte gumką, spinkami lub opaską materiałową
 • Ø przestrzeganie regulaminu korzystania z obiektów, przyrządów i przyborów sportowych
 • Ø wykonywanie poleceń nauczyciela

Sposoby powiadamiania uczniów i rodziców o wynikach.

 • Ø bieżąca informacja w dzienniku elektronicznym
 • Ø informacje na wywiadówkach, indywidualne kontakty z rodzicami
 • Ø na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej uczeń oraz

jego rodzice (prawni opiekunowie) informowani są o przewidywanej dla ucznia  niedostatecznej ocenie edukacyjnej

PZO zostało zmodyfikowane we wrześniu 2017 r. przez zespół nauczycieli wychowania fizycznego w oparciu o PZO - Poradnik metodyczny Urszuli Kierczak „Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie – Sport – Rekreacja”, „ Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej”-Krzysztof Warchoł, 

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2011 SP 1 w Piszu. All Rights Reserved.