PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

NA ZAJĘCIACH KOMPUTEROWYCH/INFORMATYCE

W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu

PRZEDMIOT OCENY:

 • ćwiczenia praktyczne (praca z komputerem)
 • odpowiedzi ustne (merytoryczność)
 • odpowiedzi pisemne ( kartkówki, sprawdziany)
 • przygotowanie uczniów do zajęć
 • aktywność
 • praca dodatkowa (referaty, projekty)
 • udział w konkursach

FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

 

 1. Formy ustne:
 • odpowiedzi indywidualne (z ostatniej lekcji)
 • wypowiedzi w klasie (tzw. aktywność)
 1. Formy pisemne zapowiedziane:

 

Sprawdziany – przeprowadzane po zakończeniu działu. Nauczyciel określa wcześniej zakres materiału objęty sprawdzianem oraz formę przeprowadzenia sprawdzianu (praktyczny, teoretyczny), a termin sprawdzianu z tygodniowym wyprzedzeniem zapisuje w dzienniku lekcyjnym. Czas trwania do 45 min.

Osoba nieobecna na sprawdzianie ma obowiązek zaliczyć w terminie 2 tygodni (od daty powrotu do szkoły) partię materiału, którą obejmował sprawdzian. Zlekceważenie tego obowiązku lub nieusprawiedliwiona nieobecność tylko na lekcji, na której odbywał się sprawdzian upoważnia nauczyciela do wpisania oceny niedostatecznej.

W przypadku ucznia, który ma nieusprawiedliwioną nieobecność na lekcji, zaliczenie powinno odbyć się na następnej jednostce lekcyjnej danego przedmiotu.

Sprawdziany oceniane są na podstawie liczby uzyskanych punktów, według następujących zasad przeliczania:

 •  100% ocena celująca
 • 99% – 91% ocena bardzo dobra
 • 90% – 76% ocena dobra
 • 75% – 46% ocena dostateczna
 • 45% – 30% ocena dopuszczająca
 • mniej niż 30% ocena niedostateczna.

Kartkówki (1-2 w semestrze) - obejmują materiał z nie więcej niż trzech ostatnich tematów, mogą sprawdzać zadania domowe (wiadomości teoretyczne w formie pisemnej lub praktycznie – praca z komputerem). Czas trwania do 20 min.

 1. Formy zadań domowych: ćwiczenia, notatki, własna twórczość, referat itp.
 • bieżące (utrwalające lub przygotowujące do opracowania nowej lekcji)
 • długoterminowe - stanowiące pracę nad projektem tematycznym
 • inne (samodzielne propozycje uczniów) poszerzające zakres realizowanych na zajęciach treści - prezentowane w formie pisemnej lub innej - każdy uczeń ma prawo do otrzymania dodatkowych ocen, które może uzyskać, biorąc udział w konkursach, wykonując i przygotowując referat na temat określony przez nauczyciela lub tworząc własny projekt pracy (po uzgodnieniu z nauczycielem);

Uczeń nieobecny na lekcji musi nadrobić zaległości, a w przypadku problemów ze zrozumieniem treści, może (a nawet powinien) zgłosić się do nauczyciela.

 

NIEPRZYGOTOWANIE SIĘ UCZNIA DO ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

Uczeń ma prawo raz w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji i brak zadania domowego, które nauczyciel odnotuje w dzienniku. Jednokrotne nieprzygotowanie nie będzie brane pod uwagę przy klasyfikacji semestralnej czy rocznej.

Zgłoszenie braku przygotowania musi się odbyć na początku lekcji, a nie w czasie jej trwania. Jeżeli w danym dniu nauczyciel planuje kartkówkę, uczeń zgłaszający nieprzygotowanie również pisze, lecz jego praca w momencie niepowodzenia nie będzie oceniana. Prawo to nie dotyczy sprawdzianów i kartkówek zapowiadanych wcześniej.

 

AKTYWNOŚĆ NA LEKCJACH ORAZ JEJ BRAK ZOSTANĄ OCENIONE NASTĘPUJĄCO:

– uczeń otrzymuje „+” z aktywności na lekcji za:

 • właściwe i szybkie rozwiązanie bieżącego problemu,
 • gotowość do wykonywania ćwiczeń i zadań zaleconych do wykonania w trakcie zajęć,
 • podejmowanie merytorycznej dyskusji,
 • szybkość i trafność spostrzeżeń trudnych do wykrycia,
 • dodatkowe przygotowanie materiałów do lekcji,
 • wykazanie się szczególnymi wiadomościami lub umiejętnościami,
 • pomoc kolegom w przyswajaniu wiedzy i umiejętności technicznych,
 • wykonanie pomocy do pracowni,
 • inne,

– uczeń otrzymuje „–” za brak aktywności na lekcji, gdy:

 • zajmuje się na lekcji czynnościami niezwiązanymi z realizowanym tematem,
 • wykazuje brak oczywistych umiejętności,
 • niszczy prace innych lub wykorzystuje je do własnych celów
 • nie przestrzega regulaminu pracowni,

– sposób przeliczenia „+” i „–” na oceny:

„celujący” za +, +, +,

„ndst” za –, –, –,

Oceny śródroczne i roczne (w tym oceny proponowane) są wystawiane metodą średniej ważonej. Ostateczne oceny śródroczne i roczne wystawia nauczyciel biorąc pod uwagę zaangażowanie i wkład pracy ucznia.

 

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY:

NIEDOSTATECZNA

 • lekceważy obowiązki ucznia w zakresie rzeczowego przygotowania się do zajęć
 • braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy
 • nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności
 • nie zawsze przestrzega regulaminu pracowni i przepisów bhp
 • lekceważy przedmiot i nie wykazuje chęci współpracy

 

DOPUSZCZAJĄCA

 • rozumie znaczenie podstawowych pojęć informatycznych niezbędnych do wykonywania zadań
 • posiada podstawową umiejętność korzystania z systemu operacyjnego oraz programów użytkowych
 • ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności, ale one nie przekreślają możliwości zdobywania podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki a postawa rokuje możliwość ich usunięcia
 • rozwiązuje zadania zarówno teoretyczne jak i praktyczne o niewielkim stopniu trudności
 • pracuje zgodnie z przepisami bhp
 • przestrzega regulaminu pracowni

 

DOSTATECZNA

 • spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą
 • opanował ważniejsze zagadnienia programowe
 • rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności, lecz wykazuje znaczne braki w korzystaniu z programów użytkowych
 • widoczne braki w wiedzy i umiejętnościach nadrabia chęcią wykonania zadania
 • zadania problemowe wykonuje przy pomocy nauczyciela

DOBRA

 • spełnia wymagania na ocenę dostateczną
 • czynnie uczestniczy w zajęciach i najczęściej jest do nich przygotowany
 • wykazuje niewielkie braki w wiadomościach ujętych w programie nauczania
 • poprawnie wykorzystuje zdobyte wiadomości, rozwiązuje [wykonuje] samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne
 • wykazuje dużą samodzielność w projektowaniu algorytmów rozwiązań i korzystaniu z różnych źródeł wiedzy
 • potrafi większość zadań wykonać bez pomocy nauczyciela
 • wykonuje estetyczne prace

 

BARDZO DOBRA

 • spełnia wymagania na ocenę dobrą
 • opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie
 • potrafi w pełni samodzielnie zaprojektować algorytmy rozwiązań
 • potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach
 • cechuje się zaangażowaniem i aktywnością na lekcjach
 • umiejętnie podchodzi do rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych
 • sumiennie wykonuje powierzone mu zadania
 • wykazuje duże zaangażowanie w przygotowaniu się do zajęć lekcyjnych
 • wykonuje estetyczne i przemyślane prace, nie popełniając żadnych błędów
 • bierze aktywny udział w zajęciach

 

CELUJĄCA

 • spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą
 • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami używając fachowej terminologii oraz proponuje rozwiązania nietypowe
 • rozwija własne zainteresowania informatyczne oraz prezentuje je podczas lekcji
 • jego wypowiedzi są przemyślane i nie zawierają żadnych błędów
 • osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia
 • posiadł wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonania zadań o najwyższym stopniu trudności
 • Przy wstawianiu oceny rocznej brane są pod uwagę zarówno oceny cząstkowe jak i ocena semestralna. Semestralna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, lecz średnią ważoną, odzwierciedleniem poziomu wiadomości i umiejętności. Ważna jest również aktywność na lekcji i systematyczna praca ucznia.

 

 

SPOSOBY I TERMINY INFORMOWANIA RODZICÓW O OCENACH

Rodzice są informowani przez wychowawców o ocenach podczas zebrań śródrocznych, rocznych i podczas indywidualnych wizyt w szkole. Na miesiąc przed zakończeniem semestru nauczyciel wystawia propozycje ocen w dzienniku LIBRUS. Informuje rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej ocenie niedostatecznej w formie pisemnej (wydruk ocen proponowanych) lub w razie nieobecności na wywiadówce za pomocą E- maila.  

TRYB UZYSKIWANIA WYŻSZYCH NIŻ PRZEWIDYWANE ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

 1. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) w ciągu trzech dni od poinformowania o przewidywanej ocenie rocznej mogą pisemnie zgłosić nauczycielowi danych zajęć edukacyjnych chęć podwyższenia oceny.
 2. O podwyższenie oceny może ubiegać się uczeń, który:
  • Þ w ciągu roku uzyskał ze wszystkich prac pisemnych, co najmniej 50% ocen równych ocenie, o którą się ubiega, lub wyższych,
  • Þ zaliczył  wszystkie prace ćwiczeniowe w wyznaczonych terminach i otrzymał co najmniej 50% ocen równych ocenie, o którą się ubiega
  • Þ uczeń może mieć jedną ocenę niedostateczną  z prac domowych w okresie.
 1. Nauczyciel wyznacza materiał do zaliczenia, z którego uczeń uzyskał oceny niższe niż ta, o którą się ubiega, obejmujący wymagania edukacyjne na tę ocenę.
 2. Uczeń powinien zaliczyć wyznaczony materiał w formie ustalonej przez nauczyciela (pracy pisemnej, praktycznej na komputerze) na ocenę, co najmniej równą tej, o którą się ubiega, na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej. 

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2011 SP 1 w Piszu. All Rights Reserved.