PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

NA ZAJĘCIACH TECHNICZNYCH /TECHNICE

W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu

Celem nauczania zajęć technicznych w klasach IV-VII szkoły podstawowej jest osiągnięcie elementarnego poziomu orientacji ogólnotechnicznej.

Z założeń systemu edukacji wynika, że kontrola i ocena pracy ucznia służy ukazaniu jej pozytywnych efektów i stanowi czynnik motywujący do dalszej pracy. Aby uczeń miał pełną informację o tym, co potrafi, a nad czym musi jeszcze popracować, powinien mieć jasno określone wymagania.

Przedmiotem oceny z techniki są następujące elementy:

 1. a) wiadomości (wiedza)
 2. b) umiejętności
 3. c) postawa- aktywność

a w szczególności:

 • Þ wiedza teoretyczna objęta programem nauczania
 • Þ umiejętność wykonania dokumentacji technicznej
 • Þ estetyka wykonanych rysunków i wykonanych prac
 • Þ obsługa narzędzi i urządzeń technicznych, 
 • Þ stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych, 
 • Þ aktywność na zajęciach, 
 • Þ wkład pracy, zaangażowanie w podejmowane działania, 
 • Þ umiejętność odnalezienia i przygotowania materiałów poza pracownią
 • Þ praca w grupie, 
 • Þ działalność pozaszkolna.

SKALA OCEN

 • Þ ocena celująca- (6)
 • Þ ocena bardzo dobra- (5)
 • Þ ocena dobra (4)
 • Þ ocena dostateczna (3)
 • Þ ocena dopuszczająca (2)
 • Þ ocena niedostateczna (1)

KONTROLI I OCENIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW PODLEGAJĄ

 1. Prace pisemne
 • Þ odpowiedzi na pytania
 • Þ rozwiązywanie wskazanych zadań
 • Þ testy- sprawdziany
 1. Wypowiedzi ustne
 • Þ kilkuzdaniowa wypowiedź
 • Þ udział w dyskusji
 • Þ prezentacja pracy własnej i grupy
 1. Prace praktyczne
 • Þ gromadzenie i segregowanie materiałów
 • Þ praca wytwórcza (indywidualna, zespołowa)
 • Þ posługiwanie się słownikiem, encyklopedią lub innym źródłem informacji
 • Þ współpraca w grupie
 • Þ samokształcenie
 1. Zeszyt ćwiczeń ucznia
 2. Aktywność
 3. Prace domowe ucznia.

PRACE PISEMNE

 • Þ Po każdym bloku tematycznym lub po kilku blokach możliwe jest przeprowadzenie pisemnego sprawdzianu osiągnięć szkolnych.
 • Þ Nauczyciel podaje uczniom zakres materiału oraz listę umiejętności na tydzień przed planowanym, zapowiedzianym sprawdzianem.
 • Þ Nauczyciel sprawdza i ocenia prace pisemne uczniów w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty pisania prac przez uczniów.
 • Þ Uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy otrzymanej oceny niedostatecznej z pracy klasowej obejmującej materiał całego działu w terminie 1 tygodnia od daty jej otrzymania.
 • Þ Z 3 ostatnich tematów może być przeprowadzony niezapowiedziany wcześniej sprawdzian.

Sprawdziany pisemne oceniane są według następującej normy:

 • 100% ocena celująca
 • 99% – 91% ocena bardzo dobra
 • 90% – 76% ocena dobra
 • 75% – 46% ocena dostateczna
 • 45% – 30% ocena dopuszczająca
 • mniej niż 30% ocena niedostateczna.

Przy ocenianiu prac pisemnych będą brane pod uwagę:

 1. a) spójność merytoryczna i językowa wypowiedzi,
 2. b) zastosowanie właściwego języka przedmiotu,
 3. c) dbałość o poprawność użycia języka ojczystego,
 4. d) prawidłowość i estetyka wykonanych rysunków.

WYPOWIEDZI USTNE

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI:

 1. OCENA NIEDOSTATECZNA:

Podczas wypowiedzi ustnej uczeń:

 • Þ nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą,
 • Þ nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi udzielić odpowiedzi.
 1. OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Podczas odpowiedzi ustnej uczeń:

 • Þ przy pomocy nauczyciela potrafi rozwiązać proste problemy,
 • Þ przy pomocy nauczyciela wykorzystuje podstawowe umiejętności
 • Þ zna podstawowe fakty, których znajomość jest niezbędna z punktu widzenia realizacji celów przedmiotu i nieodzowna do dalszego kształcenia
 • Þ popełnia liczne błędy językowe i stylistyczne.
 1. OCENA DOSTATECZNA

Podczas odpowiedzi ustnej uczeń:

 • Þ potrafi rozwiązać podstawowe problemy przy pomocy nauczyciela
 • Þ korzysta z podstawowych źródeł informacji pod kierunkiem nauczyciela
 • Þ zna podstawowe fakty, które pozwalają mu na zrozumienie najważniejszych zagadnień
 • Þ popełnia błędy językowe i stylistyczne podczas odpowiedzi.
 1. OCENA DOBRA

Podczas odpowiedzi ustnej uczeń:

 • Þ samodzielnie rozwiązuje podstawowe problemy, a trudniejsze pod kierunkiem nauczyciela
 • Þ posługuje się wiedzą i pojęciami w stopniu zadowalającym
 • Þ posługuje się źródłami informacji podanymi na lekcjach
 • Þ posługuje się poprawną polszczyzną.
 1. OCENA BARDZO DOBRA

Podczas odpowiedzi ustnej uczeń:

 • Þ samodzielnie rozwiązuje problemy podstawowe i trudniejsze
 • Þ umiejętnie posługuje się wiedzą i pojęciami przewidzianymi programem
 • Þ wykorzystuje źródła informacji wskazane przez nauczyciela
 • Þ posługuje się poprawną polszczyzną.
 1. OCENA CELUJĄCA

Podczas odpowiedzi ustnej uczeń:

 • Þ samodzielnie rozwiązuje problemy
 • Þ umiejętnie posługuje się wiedzą i pojęciami omawianymi podczas lekcji
 • Þ wykorzystuje różne źródła informacji, do których dociera samodzielnie
 • Þ wyraża własne zdanie, popiera je właściwą i logiczną argumentacją
 • Þ posługuje się poprawną polszczyzną

PRACE PRAKTYCZNE

Przy ocenianiu praktycznych osiągnięć uczniów bierze się pod uwagę:

 • Þ merytoryczną wartość pracy
 • Þ estetykę, pomysłowość i oryginalność wykonania pracy
 • Þ wkład pracy ucznia

 

PROWADZENIE I OCENA ZESZYTÓW i ĆWICZEŃ Z TECHNIKI

 • ü Ocena za prowadzenie zeszytu ćwiczeń wystawiana jest raz w semestrze.
 • ü Przy jej wystawianiu brane są pod uwagę następujące elementy: kompletność notatek, ich poprawność merytoryczna, estetyka, poprawność ortograficzna.
 • ü Uczeń ma obowiązek uzupełniania notatek w zeszycie ćwiczeń za czas swojej nieobecności w szkole.

 

AKTYWNOŚĆ

Aktywność uczniów podlegająca ocenianiu na lekcji techniki obejmuje następujące umiejętności:

 • Þ prace pisemne i rysunkowe (zeszyt ćwiczeń i notatnik)
 • Þ wypowiedzi ustne na lekcjach
 • Þ współpraca w grupie na lekcji
 • Þ posługiwanie się terminologią techniczną w wypowiedziach ustnych i pisemnych
 • Þ gromadzenie, segregowanie i porządkowanie materiału
 • Þ poszukiwanie i posługiwanie się źródłami informacji
 • Þ abstrakcyjne myślenie i kreatywność.

Oceniając aktywność ucznia wprowadza się plusy i minusy, jako odrębne znaki: 

 • Þ trzy plusy - celujący 
 • Þ trzy minusy lub braki przygotowania do lekcji - niedostateczny  

Plus oznacza:

 • Þ odrobienie typowego zadania domowego, 
 • Þ wykonanie ćwiczenia, 
 • Þ przygotowanie materiałów do lekcji, 
 • Þ zgłaszanie się i aktywne rozwiązywanie problemów dotyczących treści nauczania, 
 • Þ aktywną pracę w grupach, 
 • Þ pomoc koleżeńską w szkole i poza szkołą w zakresie treści nauczania.

Minus oznacza: 

 • Þ brak zeszytu ćwiczeń, w którym należało odrobić zadanie domowe,
 • Þ brak niezbędnych materiałów, potrzebnych do realizacji tematu lekcji,
 • Þ niewykonanie prostych, typowych czynności w toku lekcji (nie są one związane z wolnym tempem pracy ucznia),
 • Þ biernej, nieaktywnej pracy w grupach.

PRACE DOMOWE

 • Þ Obowiązkiem każdego ucznia jest systematyczne odrabianie prac domowych.
 • Þ Zadając pracę domową nauczyciel określa wymagania formalne związane z jej wykonaniem- termin, sposób.
 • Þ Prace domowe mogą mieć charakter zadań związanych z przygotowaniem do lekcji lub ćwiczenia utrwalającego umiejętności i wiedzę nabytą podczas lekcji, zgromadzenia materiałów, wykonania prac rysunkowych.
 • Þ Nauczyciel sprawdza wykonanie prac domowych w określonym z uczniami terminie.
 • Þ Uczeń ma prawo w uzasadnionych przypadkach nie odrobić pracy domowej 1 raz w semestrze, każde kolejne nie odrobienie pracy domowej zostaje odnotowane przez nauczyciela za pomocą oceny niedostatecznej.
 • Þ Ocenianie prac domowych może nastąpić natychmiast po upływie terminu ich realizacji lub podczas kontroli zeszytów – zgodnie z umową dotyczącą konkretnej pracy.

ZASADY ORGANIZACJI LEKCJI POWTÓRZENIOWYCH

Po omówieniu dłuższej partii materiału lub działu tematycznego nauczyciel organizuje lekcję powtórzeniową, która poprzedza pracę klasową. Na lekcji powtórzeniowej utrwalane są umiejętności i wiadomości ucznia dotyczące określonej partii materiału oraz przedstawiony jest wykaz najważniejszych zagadnień z danego działu.

SPOSOBY DOKUMENTOWANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW

Wszystkie osiągnięcia uczniów są dokumentowane oceną cyfrową od 1 do 6 w dzienniku lekcyjnym. Ponadto w dzienniku, nauczyciel zapisuje osiągnięcia uczniów oraz w przypadku niektórych uczniów niewłaściwy stosunek do nauki i pracy na lekcji.

SPOSOBY I TERMINY INFORMOWANIA RODZICÓW O OCENACH

Rodzice są informowani przez wychowawców o ocenach podczas zebrań śródrocznych, rocznych i podczas indywidualnych wizyt w szkole. Na miesiąc przed zakończeniem semestru nauczyciel wystawia propozycje ocen w dzienniku LIBRUS. Informuje rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej ocenie niedostatecznej w formie pisemnej (wydruk ocen proponowanych) lub w razie nieobecności na wywiadówce za pomocą E- maila.  

TRYB UZYSKIWANIA WYŻSZYCH NIŻ PRZEWIDYWANE ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

 1. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni) w ciągu trzech dni od poinformowania o przewidywanej ocenie rocznej mogą pisemnie zgłosić nauczycielowi danych zajęć edukacyjnych chęć podwyższenia oceny.
 2. O podwyższenie oceny może ubiegać się uczeń, który:
  • Þ w ciągu roku uzyskał ze wszystkich prac pisemnych, co najmniej 50% ocen równych ocenie, o którą się ubiega, lub wyższych,
  • Þ oddał wszystkie prace wytwórcze w wyznaczonych terminach i otrzymał co najmniej 50% ocen równych ocenie, o którą się ubiega
  • Þ uczeń może mieć jedną ocenę niedostateczną  z prac domowych w okresie
 1. Nauczyciel wyznacza materiał do zaliczenia, z którego uczeń uzyskał oceny niższe niż ta, o którą się ubiega, obejmujący wymagania edukacyjne na tę ocenę.
 2. Uczeń powinien zaliczyć wyznaczony materiał w formie pracy pisemnej, praktycznej na ocenę, co najmniej równą tej, o którą się ubiega, na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.

Oceny śródroczne i roczne (w tym oceny proponowane) są wystawiane metodą średniej ważonej. Ostateczne oceny śródroczne i roczne wystawia nauczyciel biorąc pod uwagę zaangażowanie i wkład pracy ucznia.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE W KLASYFIKACJI

ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

OCENA CELUJĄCA

Uczeń :

 • Þ Biegle wykorzystuje zdobytą wiedzę, by twórczo rozwiązywać nowe problemy,
 • Þ Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania,
 • Þ Aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,
 • Þ Samodzielnie rozwiązuje problemy omawiane w czasie lekcji; jest inicjatorem rozwiązywania problemów i zadań w pracy pozalekcyjnej,
 • Þ Potrafi dotrzeć samodzielnie dotrzeć do różnych źródeł oraz informacji i w oparciu o nie rozszerzyć swą wiedzę,
 • Þ Potrafi uporządkować zebrany materiał, przechowywać go i wykorzystywać,
 • Þ Potrafi na forum klasy zaprezentować wyniki swoich prac poznawczych,
 • Þ Wyraża własne zdanie, popiera je właściwą i logiczną argumentacją,
 • Þ Posługuje się poprawną polszczyzną, uczestniczy w konkursach technicznych osiągając znaczące wyniki.

OCENA BARDZO DOBRA

Uczeń:

 • Þ Opanował pełny zakres wiadomości przewidziany programem nauczania dla danej klasy
 • Þ Dociera samodzielnie do źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela, aktywnie uczestniczy w lekcji,
 • Þ Postawione problemy i zadania rozwiązuje samodzielnie,
 • Þ Rozwiązuje zadania dodatkowe  i potrafi zaprezentować ich wynika na forum klasy,
 • Þ Poprawnie posługuje się poznanymi pojęciami,
 • Þ Potrafi uporządkować zebrany materiał, przechować go i właściwie wykorzystać.

OCENA DOBRA

Uczeń:

 • Þ opanował  wiadomości  i  umiejętności  przewidziane  programem  nauczania  w  danej  klasie  w  stopniu zadowalającym,
 • Þ postawione zadania i problemy rozwiązuje samodzielnie lub, w przypadku zadań trudniejszych, pod kierunkiem nauczyciela, 
 • Þ potrafi korzystać z zaprezentowanych na lekcji źródeł informacji,
 • Þ aktywnie uczestniczy w lekcji,
 • Þ podejmuje się samodzielnego wykonania prac o znacznym stopniu trudności.

OCENA DOSTATECZNA

Uczeń:

 • Þ opanował podstawowe elementy wiadomości programowych pozwalające mu na rozumienie najważniejszych
 • Þ zagadnień przewidzianych w programie danej klasy,
 • Þ potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji,
 • Þ potrafi wykonać proste zadania,
 • Þ w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadowalającym.

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń:

 • Þ posiada poważne braki w wiedzy, które jednak nie przekreślają możliwości dalszej nauki,
 • Þ przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności,
 • Þ prace wykonuje chętnie, na miarę swoich możliwości,

OCENA NIEDOSTATECZNA

Uczeń:

 • Þ nie opanował podstawowych wiadomości, a braki są tak duże, że uniemożliwiają mu kontynuacje nauki,
 • Þ nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o niewielkim stopniu trudności i wykonać najprostszych zadań.

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2011 SP 1 w Piszu. All Rights Reserved.