PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 1 im. M. Kopernika w PISZU

RELIGIA RZYMSKOKATOLICKA

KLASY I - VIII

Katecheza dąży do nawrócenia i prowadzi do Eucharystii (z liturgii wypływa i do liturgii prowadzi). Na katechezie oceniane są wiadomości ucznia, jego gorliwość w zdobywaniu wiedzy, aktywne uczestnictwo i postawa na katechezie, prowadzenie zeszytu i odrabianie prac domowych. Każdy postawiony stopień ma znaczenie wychowawcze, także stopień postawiony na katechezie. Trzeba jednak jasno określić uczniom i rodzicom, że stopień z religii dotyczy tylko cząstki procesu i osiągnięć katechezy.

Zasady oceniania z religii regulują odrębne przepisy.

Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania:

Ø Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, Wydawnictwo WAM, Kraków 2001.

Ø Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce. Nowe wydanie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.

Ø Konferencja Episkopatu Polski, Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.

Ø Komisja Wychowania Katolickiego, Zasady oceniania osiągnięć

 edukacyjnych z religii rzymsko-katolickiej w szkołach   www.katecheza.episkopat.pl

Ø Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie organizacji nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 z póź. zm.).

Ø Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 83, poz. 562 z póź zm.).

Ø Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977).

Ø Rozporządzenie MEN z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2014 r., poz. 803).

Ø Statut Szkoły.

Ø WZO.

Ocena nie może być elementem zasadniczym katechezy, musi jednak być sprawiedliwa,

a jednocześnie prawdziwie dążyć do dobra uczniów. Biorąc to pod uwagę należy na katechezie unikać ocen niedostatecznych, zwłaszcza na koniec semestru i roku.

 1. Strategia oceniania

W ocenianiu z religii obowiązują poniższe zasady:

 1. Obiektywność – zastosowanie jednolitych norm i kryteriów oceniania..
 2. Jawność – podawanie na bieżąco wyników pracy ucznia (rodzicom lub opiekunom na ich zapotrzebowanie lub gdy zaistnieje taka potrzeba ze strony szkoły).
 3. Instruktywność – wskazanie na występujące braki.
 4. Mobilizacja do dalszej pracy.
 1. Wymiar oceny
 • Ocena nie może spełniać funkcji represyjnej, powinna być wspierająca dla ucznia. Nauczyciel jest zobowiązany do przestrzegania zasad jawności w wystawianiu ocen.
 • Wystawianie ocen z odpowiedzi ustnej oraz z prac pisemnych nie może być komentowane przez nauczyciela na forum klasy w sposób obraźliwy dla ucznia.

III. Cele katechetyczne:

³ Budzenie zainteresowania przesłaniem Bożym;

³ Uzdolnienie do odczytania w nauczaniu biblijnym wezwania Bożego dla swojego życia;

³ Przygotowanie do samodzielnego odbioru tekstów;

³ Ukazywanie wiary jako pomocy w zrozumieniu swego życia i świata;

³ Zdobycie umiejętności symbolizowania, czynnego, świadomego i radosnego włączenia się w liturgii Kościoła;

³ Pogłębione przeżywanie roku liturgicznego i sakramentów;

³ Interpretacja ludzkiego (ucznia) doświadczenia w świetle wezwania Bożego - kształtowanie sumienia;

³ Kształtowanie refleksyjnej postawy wobec różnych sytuacji życiowych i zobowiązań moralnych;

³ Gotowość otwarcia się na Boga w modlitwie;

³ Poczucie przynależności, posiadanie własnego miejsca i zadań w społeczności Kościoła, rodziny, koleżeńskiej, narodu;

³ Kształtowanie postawy odpowiedzialności;

³ Odpowiedzialne podjęcie zadań w najbliższym otoczeniu;

³ Odnajdywanie własnego miejsca i zadań w życiu rodziny, szkoły, Kościoła i innych społecznościach;

³ Świadectwo życia;

³ Budowanie postawy świadectwa.

 1. Osiągnięcia:

Ë Znajomość podstawowych fragmentów Pisma Świętego i ich przesłania;

Ë Umiejętność odczytania przesłania poznanych fragmentów biblijnych;

Ë Umiejętność integrowania poznanych informacji z aktualnymi wyzwaniami;

Ë Znajomość symboli wiary;

Ë Znajomość religijnych korzeni wybranych elementów kultury polskiej;

Ë Znajomość istoty okresów liturgicznych, ich odczytywanie w kontekście biblijnym i życia chrześcijańskiego;

Ë Znajomość symboliki liturgicznej;

Ë Znajomość istoty sakramentów;

Ë Zastosowanie wskazań prawa Bożego w konkretnych sytuacjach życiowych;

Ë Umiejętność kształtowania własnego sumienia, osobowości, charakteru w oparciu o prawo Boże;

Ë Umiejętność rozwiązywania podstawowych problemów wiary;

Ë Hierarchizacja podstawowych wartości moralnych;

Ë Ocena poglądów i postaw własnych i innych ludzi;

Ë Znajomość sposobów i rodzajów modlitwy oraz biblijnych wzorów modlitwy;

Ë Umiejętność samodzielnego formułowania modlitw;

Ë Postawa uznania błędu, przeproszenia, dziękczynienia, uwielbienia;

Ë Umiejętność rozwiązywania trudnych sytuacji w duchu chrześcijańskim;

Ë Umiejętność reagowania na niewłaściwe zachowania;

Ë Odczytywanie własnych zadań we wspólnocie: rodzinnej, kościelnej, koleżeńskiej, szkolnej;

Ë Umiejętność wyrażania własnych opinii;

Ë Zaangażowanie w różne formy apostolstwa;

Ë Postawa akceptacji i tolerancji;

Ë Znajomość biblijnych przykładów odpowiedzi na Boże wezwanie.

 1. Obszary podlegające ocenie (ilość sprawdzianów, sposób poprawy)
 • Sprawdziany pisemne przeprowadza się po bloku tematycznym, są poprzedzone katechezą powtórzeniową. Są one zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem (wpis informujący do dziennika).[dotyczy kl. IV – VI]
 • W ciągu dnia może być przeprowadzony tylko jeden sprawdzian.
 • Przed rozpoczęciem sprawdzianu uczniowie muszą znać punktację.
 • Nauczyciel ocenia sprawdzian najdalej do dwóch tygodni.
 • Uczeń, który nie pisał sprawdzianu i uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną ze sprawdzianu ma obowiązek zaliczenia materiału w ciągu dwóch tygodni w toku zajęć szkolnych w formie i czasie ustalonym z nauczycielem.
 • Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę ze sprawdzianu, ale przy wystawianiu oceny śródrocznej i końcoworocznej brane są pod uwagę obie oceny.
 • Informacje o pracy ucznia (sprawdziany, kartkówki) nauczyciel przechowuje przez okres całego roku szkolnego.
 • Dopuszczalny jest krótki sprawdzian pisemny z bieżącego materiału - kartkówka

(2, 3 ostatnie lekcje ), sprawdzian taki nie jest zapowiedziany i nie podlega poprawie.

 • Każda zadana praca domowa powinna być przez nauczyciela sprawdzona(poprzez odnotowanie znakiem ,,+” wykonanie pracy domowej, ,,-‘’ brak pracy domowej i podpisem nauczyciela), choć niekoniecznie oceniona stopniem. Brak pracy domowej uczeń powinien uzupełnić do najbliższych zajęć. Brak pracy domowej może być tłumaczony nieobecnością ucznia w szkole jeśli lekcja ta następuje bezpośrednio po jego nieobecności na zajęciach. Uczeń po zebraniu sześciu ,,znaczków” w zeszycie otrzymuje odpowiednio ocenę za pracę domową:

sześć ,,+” – 6; 5 ,,+” i ,,-‘’- 5; 4 ,,+” i 2 ,,-‘’ – 4 itp. Odrobiona praca domowa zaległa podwyższa ocenę o pół stopnia.

 • Każdy uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego i uzupełniania ćwiczenia.
 • Zeszyt i karty pracy podlegają ocenie przynajmniej jeden raz w ciągu roku szkolnego.

Uczeń może zgłosić dwa razy w ciągu semestru nieprzygotowanie – tzw. ,,n” (brak zeszytu, kart pracy)

 • Ocenie podlegają także: odpowiedzi ustne, praca samodzielna ucznia na katechezie

i postawa ucznia. (stopniem, bądź plusem lub minusem w formie podpisu nauczyciela z odpowiednim ,, znaczkiem” + lub - na końcu zeszytu przedmiotowego ucznia .Ocenę w formie stopnia uczeń otrzymuje po zebraniu sześciu kolejnych ,,znaczków” 6 plusów daje ocenę celującą , 5 plusów i jeden minus daje ocenę bardzo dobrą ; 4 plusy i dwa minusy – dobry; 3 plusy i trzy minusy – dostateczny; 2 plusy i cztery minusy - dopuszczający, 5 minusów i jeden plus - niedostateczny; )

Formy aktywności

Częstotliwość

Sprawdziany pisemne (testy)

Kl.III - min. jeden w semestrze

Kl.IV - VIII - min. dwa w semestrze

Kartkówki

min. 1 w semestrze

odpowiedzi ustne, praca samodzielna ucznia na katechezie i postawa ucznia

na bieżąco

Praca domowa

na bieżąco

Zeszyt przedmiotowy, ćwiczenia

na bieżąco; jeden raz w ciągu roku szkolnego oceniony stopniem

 

 1. VI. Sposób oceny poszczególnych umiejętności.

Ocena poszczególnych umiejętności jest wystawiana według skali 6 – 1

Oceny ze sprawdzianów i prac pisemnych wystawiane są według następujących kryteriów: Ocena/Symbol

Procent maksymalnej liczby możliwych punktów

Klasy I - VIII

1

0% - 33%

niedostateczny

2

34% - 49 %

dopuszczający

3

50% - 69%

dostateczny

4

70% - 84%

dobry

5

85% - 97%

bardzo dobry

6

98% - 100%

celujący

 • Dopuszcza się  możliwość

 stawiania znaków ,,+  i ,,     przy ocenach cząstkowych (tj. 4,3) ze wszystkich form aktywno[ci jednak za wyjątkiem testów i sprawdzianów.

W ciągu roku szkolnego dodatkowo przewidziane są zadania domowe tzw. ,,dla chętnych” –– dające możliwość zdobycia oceny celującej.

VII. Zakres dostosowaniem wymagań edukacyjnych do potrzeb edukacyjnych ucznia uwzględnia się zalecenia poradni psychologiczno pedagogicznej:

- uczeń otrzymuje więcej czasu na napisanie pracy pisemnej

- podczas odpowiedzi ustnych i prac pisemnych uczeń otrzymuje dodatkową pomoc – wskazówki nauczyciela

- uczeń nie czyta na głos w obecności klasy

- nauczyciel wydaje krótkie polecenia

- dopuszcza się pisanie drukowanymi literami

- ocenia się stronę merytoryczna prac pisemnych

VIII. Określenie wagi poszczególnych stopni.

Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności i ich waga. formy aktywności

waga

KOLOR

o sprawdziany

o uzyskanie I, II, III miejsca lub wyróżnienia w konkursie na etapie gminnym i wyżej

3

czerwony

o kartkówki z ostatnich trzech lekcji

o odpowiedź ustna z ostatnich trzech lekcji

o udział w konkursie na etapie powiatowym i wyżej

2

niebieski

o zadania domowe

o udział w konkursie na etapie gminnym

o aktywność na lekcji

1

czarny

o zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń

o praca grupowa

o praca samodzielna oddana po terminie

o udział w konkursie na etapie szkolnym

1

zielony

Jeżeli nauczyciel ocenia inną formę aktywności, która nie jest określona w tabeli, musi poinformować uczniów o wadze tej oceny. Kolor ocen ustala nauczyciel indywidualnie i podaje do wiadomości.

 1. IX. Ocenianie śródroczne i końcowe(na koniec roku)

Zarówno oceny śródroczne jak i na koniec roku stosuje się według skali:

- celujący – 6

- bardzo dobry – 5

- dobry – 4

- dostateczny – 3

- dopuszczający – 2

- niedostateczny – 1

 • Przedstawioną skalę oceniania stosuje się na wszystkich etapach nauczania.
 • Nie ma oceny opisowej w kl. I – III zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 21.03.2001r.
 • Ocena końcowa uwzględnia wyniki za I i II semestr.
 • Katecheta ustala jakie wymagania musi spełnić uczeń , aby osiągnąć ocenę według powyższej skali.
 • Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. i Rozporządzenia MEN z dnia 13 lipca 2007r. zarówno ocena semestralna jak i roczna z religii wliczana jest do średniej.
 • Warunkiem otrzymania końcowej oceny dopuszczającej jest co najmniej jedna ocena pozytywna z pracy pisemnej.
 • Ocena śródroczna i roczna jest średnią ważoną ocen cząstkowych. Oblicza się ją według następujących zasad:
 1. a) Każdej ocenie cząstkowej przyporządkowuje się liczbę naturalną oznaczającą jej wagę w hierarchii ocen.
 2. b) Średnią ważoną oblicza się jako iloraz.

c) Średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco średnia

stopień

do 1,59

niedostateczny

od 1,60 do 2,59

dopuszczający

od 2,60 do 3,74

dostateczny

od 3,75 do 4,74

dobry

od 4,75 do 5,50

bardzo dobry

od 5,51

celujący

Uczeń, który otrzymał co najmniej średnią 5,0 oraz systematycznie otrzymywał celujące oceny cząstkowe z zakresu aktywności udokumentowane 4 ocenami celującymi w dzienniku lekcyjnym może otrzymać ocenę celującą.

Na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w pierwszym półroczu nauczyciel wystawia ocenę semestralną (za pomocą średniej ważonej). Ocenę roczną wystawia się na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia w drugim półroczu oraz średniej ważonej za pierwsze półrocze liczoną wagą 7.

Średnia ważona powinna być liczona do trzech miejsc po przecinku i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Przy zapisie ocen cząstkowych przyjmuje się następujące wartości według skali:

ocena

1

2

3

3+

4-

4

4+

5

6

     

3,5

3,75

4

4,5

5

6

wartość

1

2

3

3,5

3,75

4

4,5

5

6

 

 

 1. WARUNKI I TRYB UZYSKANIA OCENY WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ.

1.W przypadku, gdy uczeń i jego rodzice nie akceptują przewidywanej przez nauczyciela

oceny rocznej z zajęć edukacyjnych, mogą ubiegać się o podwyższenie oceny o jeden stopień, z wyłączeniem podwyższenia na ocenę – celującą.

2) Podwyższenie oceny może nastąpić po przeprowadzeniu sprawdzianu przedmiotowego, gdy uczeń rozwiąże prawidłowo wszystkie zaplanowane zadania w sprawdzianie przedmiotowym.

3) Sprawdzian przedmiotowy zostanie przeprowadzony według warunków zawartych w Statucie Szkoły.

Przy ustalaniu oceny z religii nauczyciel bierze pod uwagę również wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 1. Kryteria oceniania

NIEDOSTATECZNA

Uczeń:

nie opanował podstawowych wiadomości programowych,

odmawia wszelkiej współpracy,

ma lekceważący stosunek do przedmiotu,

nie prowadzi zeszytu.

DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń:

opanował minimum podstawowych wiadomości programowych,

proste zadania o niewielkim stopniu trudności rozwiązuje przy pomocy katechety,

prowadzi zeszyt niesystematycznie i niestarannie,

nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem.

DOSTATECZNA

Uczeń:

dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem umożliwiającą mu dalsze postępy w nauce,

wykonuje zadania, potrafi odtworzyć wniosek z lekcji,

prowadzi niesystematycznie zeszyt z notatkami z lekcji i pracami domowymi.

DOBRA

Uczeń:

opanował w stopniu dobrym wiadomości i umiejętności, które pozwalają na rozumienie wielu relacji między elementami wiedzy religijnej,

potrafi odpowiedzieć samodzielnie na pytania związane z tematem katechezy,

przejawia aktywność na katechezie i jest do niej przygotowany.

BARDZO DOBRA

Uczeń:

opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności

określonych programem katechezy, potrafi je samodzielnie objaśnić i powiązać w całość,

chętnie, regularnie i czynnie bierze udział w katechezie,

systematycznie i starannie prowadzi zeszyt.

CELUJĄCA

Uczeń:

samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia

biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych,

wypowiada się logicznie i wyczerpująco na dany temat,

angażuje się w prace pozalekcyjne,

osiąga sukcesy w konkursach religijnych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia,

prowadzi zeszyt wzorowo.

XII. Tryb przekazywania uczniom i rodzicom informacji o osiąganych wynikach

 1. a) na bieżąco, poprzez wpis do dziennika elektronicznego
 2. b) na zebraniach, zgodnie z harmonogramem przyjętym w danym roku szkolnym
 3. c) na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej rodzice są poinformowani o proponowanych ocenach śródrocznych i rocznych poprzez wpis do dziennika elektronicznego

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2011 SP 1 w Piszu. All Rights Reserved.