PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

Z BIOLOGII/PRZYRODY

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1  w PISZU

Podstawa prawna    (klasa IV -przyroda i VII- biologia szkoła podstawowa)

1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenie ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub znacznym, kształcenia ogólnego dla szkoły branżowej I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz dla kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej; Dz.U. z2017r., poz.59
 2. Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu

 

Podstawa prawna    (klasa V, VI –przyroda szkoła podstawowa)

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy  w szkołach publicznych

2.Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

 

 1. Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu

 

 1. PRZEDMIOT OCENY

Sprawdzaniu i ocenianiu osiągnięć uczniów podlegają

 1.   a) przyrost wiadomości w zakresie

- poznania różnorodności świata żywego i środowiska życia organizmów

- poznania i zrozumienia podstawowych procesów życiowych organizmów

- zrozumienia zasad funkcjonowania organizmu człowieka i zdrowego stylu życia

- zrozumienia związków i zależności zachodzących w środowisku przyrodniczym

- wskazywania i opisywania: faktów, nazw biologicznych,  terminów

 1. b)    przyrost umiejętności w zakresie

           -  samodzielnego wyszukiwania, porządkowania i interpretowania informacji

              z różnych dziedzin niezbędnych   

              do wyjaśniania procesów życiowych, zależności miedzy środowiskiem życia organizmu

              a jego budową  i  funkcjonowaniem

          -  formułowania hipotez, analizowania i interpretowania wyników obserwacji

             i doświadczeń

          -  posługiwania się zdobytymi informacjami z różnych źródeł(np. interpretowanie danych

            statystycznych)

          -  praktycznego stosowania wiedzy i umiejętności biologicznych(np. mikroskopowanie,

             hodowla roślin  i zwierząt, przeprowadzanie doświadczeń, obserwacji)

          -  twórczego rozwiązywania problemów

          -  prezentowanie treści biologicznych, przyrodniczych (np. wykonanie mapy mentalnej,

             diagramu, rysunku, szkicu,formułowanie notatki w zeszycie przedmiotowym)

           - posługiwania się językiem przedmiotowym

           - współdziałania w grupie

 1. c)   postawy

          - systematyczność pracy ucznia przez cały rok

          - aktywność i samodzielność ucznia

          - rozwój własnych zdolności i zainteresowań

          - działania ukierunkowane na ochronę środowiska przyrodniczego

 1. FORMY I CZĘSTOTLIWOŚĆ SPRAWDZANIA

I OCENIANIA

OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA

 

  Uczeń może być oceniany w sali lekcyjnej, podczas zajęć terenowych, biorąc udział w działaniach na rzecz szkoły i środowiska, uczestnicząc w konkursach przyrodniczych, biologicznych.

Liczba zastosowanych form sprawdzania osiągnięć ucznia i uzyskanych w ten sposób ocen w semestrze zależy od ilości godzin przeznaczonych na  realizację biologii, przyrody w danej klasie: 

     -     przy 2 godz. tygodniowo minimum cztery oceny

     -     przy 3 godz. tygodniowo minimum pięć ocen

Uczeń może otrzymać oceny za:

 • testy sprawdzające wiadomości i umiejętności (sprawdziany): są przeprowadzane po zakończeniu każdego działu zgodnie z planem realizacji programu, ilość testów regulowana jest ilością działów programowych w danej klasie  oraz z następującymi zasadami:

-    są zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem

-    testy sprawdzające obowiązują każdego ucznia.

 W przypadku dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole (powyżej 3 dni) uczeń musi zaliczyć test w formie i terminie, które uzgadnia z nauczycielem zaraz po powrocie do szkoły Uczeń zalicza test nie później niż w ciągu 2 tygodni od momentu powrotu do szkoły. W przypadku, gdy nie wywiąże się z tego obowiązku, otrzymuje ocenę niedostateczną z testu bez prawa poprawy. Gdy nieobecność ucznia na teście jest nieusprawiedliwiona (wagary) otrzymuje on ocenę niedostateczną z testu bez prawa poprawy.

- uczeń może podwyższyć niesatysfakcjonującą ocenę z testu poprawiając go w ciągu jednego tygodnia, pod warunkiem zgłoszenia chęci poprawy w dniu rozdania prac. Przy poprawie testu obie oceny, niezależnie od wyniku, są wstawione do dziennika. Jeżeli jednak uczeń nagminnie poprawia testy i mimo swoich możliwości nie stara się osiągnąć wyniku satysfakcjonującego już w pierwszym terminie to dowodzi braku systematyczności swojej pracy, co ma wpływ na ocenę klasyfikacyjną ( śródroczną i roczną) z przedmiotu.

- uczeń, który niesamodzielnie pisze pracę pisemną otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości jej poprawy. To samo dotyczy ucznia, który umożliwia ściąganie koledze i ucznia samowolnie zmieniającego grupę testu (zamieniającego się z innym)

 • kartkówki – krótkie formy pisemne, obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji (przeprowadzane w ilości zależnej od potrzeb)

- nie są zapowiedziane

 • wypowiedzi ustne:

 - każdy uczeń może być pytany na każdej lekcji

- uczeń trzy razy w semestrze może zgłosić brak gotowości do odpowiedzi – nieprzygotowanie do zajęć. Wyjątek stanowią zapowiedziane lekcje powtórzeniowe i formy sprawdzające

- po dłuższej ( więcej niż 3 dni) usprawiedliwionej nieobecności w szkole uczeń ma prawo nie być odpytywanym z danego materiału w ciągu 2 tygodni

- uczeń, który jest nieobecny 1 dzień w szkole ma obowiązek nadrobić na następną lekcję realizowany w tym czasie materiał programowy oraz uzupełnić notatki w zeszycie przedmiotowym i ćwiczeń

- uczeń może uzyskać ocenę niedostateczną, gdy odmawia odpowiedzi ustnej

- prezentacje

- samodzielne prowadzenie elementów lekcji

 • praca domowa –obowiązuje każdego ucznia,  jest oceniana przynajmniej raz w semestrze,

-  może być:

    krótkoterminowa (zadawana z lekcji na lekcję – wykonanie zadań w zeszycie ćwiczeń ze zrealizowanego  tematu lub polecona do wykonania w zeszycie przedmiotowym)

    długoterminowa (wykonanie doświadczenia i sporządzenie notatki z jego przebiegu zgodnie z etapami metody naukowej, wykonanie pomocy dydaktycznej, opracowanie referatu)  Prace domowe dodatkowe dla uczniów chętnych oceniane są stopniem dobrym i wyższym

- uczeń ma prawo na początku lekcji zgłosić brak pracy domowej (dwa razy w semestrze), nauczyciel odnotowuje to znakiem  -

-  za nieodrobienie obowiązkowej pracy domowej i nie zgłoszenia tego faktu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną

- w przypadku nieobecności w szkole uczeń ma obowiązek uzupełnienia notatek w zeszycie przedmiotowym, zadań w zeszycie ćwiczeń

 • praca na lekcji – praca indywidualna lub w grupie:

- częste zgłaszanie się w toku lekcji i udzielanie prawidłowych odpowiedzi, aktywna praca w grupie, wykonywanie zadań z karty pracy oceniane jest stopniem pozytywnym, a rzadsze znakiem  „+” ( 5 plusów – ocena bardzo dobra)

 • udział w projekcie edukacyjnym – ocenia się zaangażowanie, samodzielność, systematyczność, umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, umiejętność prezentacji, postawę proekologiczną
 • przygotowanie do uczestnictwa w lekcji (posiadanie zeszytu, książki, atlasu, przyrządów, długopisu itp.)

.- częsty brak podręcznika, zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, nie notowanie na lekcji oraz brak zaangażowania w pracę na lekcji oceniane jest oceną niedostateczną, a sporadycznie znakiem „ – „ ( 5 minusów – ocena niedostateczna)

 

 1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA USTALENIA OCEN CZASTKOWYCH, ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH

1 Oceny pracy ucznia dokonuje się stopniem szkolnym według skali od 1 do 6.

2 Dopuszcza się stawianie przy ocenach cząstkowych  plusów i minusów. Stopień ze znakiem plus (+) otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności wykraczają nieznacznie ponad wymagania dla danego stopnia. Stopień ze znakiem minus (-) otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności wykazują drobne braki w zakresie wymagań dla danego stopnia.

3 Przy odpowiedzi ustnej i pisemnej ocenie podlegają:

    - poziom merytoryczny ( umiejętności doboru i zakresu treści, wyjaśnianie zjawisk i procesów, poprawne posługiwanie się terminami biologicznymi, przyrodniczymi)

    - poprawność stylistyczna, kultura wypowiedzi

    - przy pracach pisemnych bierze się pod uwagę samodzielność wykonanej pracy i dokładność wykonanych zadań,

      rysunków, schematów

    - twórczość i kreatywność w działaniu

I  Kryteria oceniania testów i sprawdzianów

% poprawnych odpowiedzi

Ocena

0 - 29

ndst

30 - 49

dop

50 - 69

dst

70- 89

db

90 - 99

bdb

100

cel

II  Kryteria oceniania testów i sprawdzianów uczniów niepełnosprawnych intelektualnie

% poprawnych odpowiedzi

Ocena

poniżej 19

ndst

20 - 39

dop

40 - 54

dst

55 - 70

db

71 - 89

bdb

90 - 100

cel

 

 

 

 

III  Kryteria oceniania pisemnej pracy domowej

 

Poziom podstawowy (P)

Poziom ponadpodstawowy (PP)

Poprawność merytoryczna

- liczne błędy rzeczowe

- posługiwanie się wiedzą z przedmiotu w niskim stopniu

- odpowiedź fragmentami niezgodna z tematem

- nieliczne błędy rzeczowe

- umiejętne posługiwanie się wiedzą z zakresu przedmiotu

- zgodność odpowiedzi z tematem

Wyczerpanie tematu

- temat niewyczerpany

- temat w pełni wyczerpany

Estetyka

- pismo bądź wykonanie niestaranne

- liczne skreślenia

- częste używanie korektora

- pismo bądź wykonanie staranne

- brak skreśleń

Uczeń otrzymuje ocenę celującą za pracę domową dodatkową w przypadku, gdy wykonał ją:

- korzystając z różnych źródeł informacji biologicznej, przyrodniczej

- posługując się bogatym, poprawnym słownictwem biologicznym, przyrodniczym

- stosując różne metody przedstawiania efektów pracy, w tym: wykresy, diagramy, tabele, mapy, rysunki, schematy, zdjęcia

- wyczerpując temat

- estetycznie i terminowo

- samodzielnie i twórczo

 1. ZASADY KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW
 • Ocena śródroczna /roczna/ powinna być wystawiona z nie mniej niż trzech ocen cząstkowych w semestrze
 • Ocena końcowa ( śródroczna / roczna) jest wystawiana według zasad:

- oceną wyjściową jest średnia ważona ( W ) obliczona wg wzoru

suma iloczynów ( ocena cząstkowa x waga )

suma wag

 

- dodatkowo bierze się pod uwagę możliwości intelektualne ucznia, systematyczność pracy ucznia i jego wysiłek włożony w pracę

 • Dla obliczenia średniej ważonej nadano wagę poszczególnym formom sprawdzania osiągnięć ucznia

sprawdziany

mapa

kartkówka, odpowiedź ustna

aktywność

zadanie dodatkowe ,

prezentacja

praca na lekcji

praca domowa

praca w grupie

 

 

waga 3

 

waga 2

 

waga 2

 

waga 3

 

waga 1

 

 

 

 • Przyporządkowano przedziały wartości średniej ważonej poszczególnym ocenom końcowym

średnia ważona

stopień

               0 < W > 1,75

niedostateczny

            1,76 < W > 2,75

dopuszczający

          2,76 < W > 3,75

dostateczny

          3,76 < W > 4,75

dobry

          4,76 < W > 5,75

bardzo dobry

                     W > 5,76

celujący

 • Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który jest laureatem konkursów biologicznych o zasięgu wojewódzkim
 • Ocena roczna jest wystawiana na podstawie wszystkich ocen uzyskanych w ciągu całego roku.
 • W przypadku, gdy uczeń otrzymał śródroczną ocenę klasyfikacyjną, ma obowiązek zaliczyć materiał zrealizowany w I semestrze. W tym celu zobowiązany jest zgłosić się do nauczyciela przedmiotu, zaraz po śródrocznej radzie klasyfikacyjnej, aby uzgodnić zakres materiału i termin przystąpienia do zaliczenia, nie dłuższy jednak niż dwa miesiące.
 • Na koniec semestru/ roku nie przewiduje się dodatkowych testów lub sprawdzianów zaliczeniowych.
 • Uczeń nie będzie klasyfikowany z przedmiotu, gdy:

- opuścił więcej niż 50% zajęć

- nie uzyskał minimalnej liczby czterech ocen cząstkowych (w tym po jednej z testu i sprawdzianu) z powodu nieobecności w szkole

 1. DOSTOSOWANIE PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z BIOLOGII/ PRZYRODY DO MOŻLIWOŚCI UCZNIÓW ZE SPECYFICZNYMI WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI

 

 • Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni
 • Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia posiadającego opinie poradni psychologiczno – pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się.
 • W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcje  zastosowane zostają zasady wzmacniania poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa, motywowania do pracy i doceniania małych sukcesów

Rodzaje dysfunkcji:

 • Dysgrafia – brzydkie, nieczytelne pismo

- dostosowanie będzie dotyczyło formy sprawdzania wiedzy, a nie treści.

- wymagania merytoryczne, co do oceny pracy pisemnej będą ogólnie takie same, jak dla innych uczniów, natomiast sprawdzanie pracy może być niekonwencjonalne ( np., jeśli nauczyciel nie może przeczytać pracy ucznia, może go poprosić, aby przeczytał ją sam lub przepytać ustnie z tego zakresu materiału, może też skłaniać ucznia do pisania drukowanymi literami lub na komputerze)

 • Dysleksja – trudności w czytaniu przekładające się niekiedy także na problemy ze zrozumieniem treści

- dostosowanie wymagań będzie dotyczyło formy:

      - krótkie i proste polecenia

      - głośne czytanie poleceń zadań

      - objaśnianie dłuższych poleceń

    

 • Inne rodzaje dysfunkcji

stosuje się ocenianie zgodnie z zasadami poradni

 

 • Uczeń ze sprawnością intelektualną niższą od przeciętnej

 

        - dostosowanie obejmuje zarówno formy jak i treści wymagań

           - obniżeniu podlegają wymagania , które obejmują wiadomości i umiejętności określone podstawą

             programową

          - na zajęciach będą stosowane metody ułatwiające opanowanie materiału

          - wymagania co do formy mogą obejmować miedzy innymi: omawianie niewielkich partii materiału i o 

            mniejszym stopniu trudności, pozostawianie większej ilości czasu na jej utrwalenie, podawanie poleceń w

           prostszej formie, unikanie trudnych, czy bardzo abstrakcyjnych pojęć, częste odwoływanie się do konkretu,

           przykładu, unikanie pytań problemowych, przekrojowych, wolniejsze tempo pracy, indywidualne i odrębne

           instruowanie uczniów

 1. TRYB PRZEKAZYWANIA UCZNIOM I RODZICOM INFORMACJI O OSIĄGANYCH WYNIKACH

 

1.Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców / opiekunów prawnych.

2.Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega

wpisaniu do dziennika elektronicznego bezpośrednio po jej ustaleniu i ustnym poinformowaniu ucznia o jej skali.

3.Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych. Oceny wpisywane są do dziennika elektronicznego.

4.Rodzice/prawni opiekunowie mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci:

1)na zebraniach ogólnych;

2)w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia;

3)podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem.

 1. O przewidywanej ocenie semestralnej/rocznej uczniowie i rodzice są powiadamiani na miesiąc przed klasyfikacyjną radą

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2011 SP 1 w Piszu. All Rights Reserved.