Przedmiotowy System Oceniania z Fizyki

 

 1. Oceniane obszary aktywności uczniów:
 • wiadomości opanowane przez ucznia w toku kształcenia;
 • umiejętności posługiwania się wiedzą fizyczną w życiu codziennym w sytuacjach typowych i problemowych;
 • umiejętność logicznego, samodzielnego myślenia;
 • postawa ucznia i jego aktywność.

Ponadto uwzględnia się opanowane cele kształcenia:

 1. Pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji
 2. Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów
 3. Opanowanie czynności praktycznych
 1. Formy, sposoby i częstotliwość oceniania osiągnięć edukacyjnych:
 • wypowiedzi ustne (przynajmniej raz w semestrze)
 1. posługiwanie się językiem fizycznym
 2. poprawna merytoryka wypowiedzi
 3. umiejętność formułowania dłużej wypowiedzi
 4. swoboda wypowiedzi na określony temat
 5. znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, a w przypadku lekcji powtórzeniowych z całego działu
 • sprawdziany (testy wielokrotnego wyboru, testy zadań otwartych i z luką)
 1. 45-minutowe, przeprowadzane po zakończeniu każdego działu

zapowiadane co z dwutygodniowym wyprzedzeniem lub we wcześniejszym terminie po ustaleniu nauczyciela z uczniami

 1. ocena wiedzy z danego zakresu
 2. zrozumienie zagadnień
 3. umiejętność logicznego myślenia
 4. umiejętność rozwiązywania zadań o różnym poziomie wymagań
 5. poprawność języka fizycznego

Przed każdym sprawdzianem nauczyciel planuje i realizuje zajęcia, na których będą powtórzone i utrwalone wiadomości i umiejętności, które będą sprawdzane.

Nauczyciel podaje uczniom zagadnienia, które będą sprawdzane na sprawdzianie - Kryterium sukcesu /Na Co Be Zu.

Termin i zagadnienia - kryterium sukcesu/ Na Co Be Zu, nauczyciel zamieszcza w terminarzu dziennika elektronicznego lub w zeszycie przedmiotowym.

 • kartkówki (5-15 min) – forma zapowiedziana lub niezapowiedziana
 1. znajomość pracy domowej
 2. znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji

Przyłapanie ucznia na niesamodzielnej pracy podczas tzw. kartkówki, na sprawdzianie wiąże się z otrzymaniem oceny niedostatecznej oraz zakończeniem pracy. Przez niesamodzielną pracę należy rozumieć: odwracanie się, rozmawianie, odpisywanie, przepisywanie, itp

 • prace domowe
 1. poziom opanowania wiadomości na lekcji
 2. twórczość ucznia uwidoczniona w rozwiązywaniu zadań problemowych (nadobowiązkowych)
 3. za poprawne rozwiązanie pracy domowej uczeń otrzymuje „plus” lub ocenę
 4. za brak zadania domowego uczeń otrzymuje „minus” lub ocenę niedostateczną.
 5. W przypadku, gdy uczeń zostanie przyłapany na odpisywaniu pracy domowej (np. na przerwie), zostaje ukarany wpisem w postaci oceny niedostatecznej do dziennika. Osoba, która udostępniła materiał do przepisania otrzymuje negatyw w formie uwagi do dziennika i minusa.
 • zeszyt przedmiotowy
 1. obowiązkowy
 2. na ocenę za prowadzenie zeszytu przedmiotowego wpływają:
  1. poprawność i systematyczność w zapisie notatek
  2. bieżące zapisy stanowiące odpowiedzi na zadane treści z prac domowych
  3. walory estetyczne
  4. zapis tematów lekcji, numerów jednostek lekcyjnych oraz dat
  5. opracowania graficzne
  6. zadania domowe z danego miesiąca
  7. brak zeszytu przedmiotowego w przypadku, gdy była zadana praca domowa, zostaje odnotowany jako „minus”
 • prace dodatkowe – referaty, pomoce do lekcji, plansze dydaktyczne
 • systematyczna obserwacja zachowania uczniów
 1. aktywność na lekcjach
 2. umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów
 3. współpraca w zespole
 4. udział w dyskusjach prowadzących do końcowych wniosków
 5. za aktywność na lekcji uczeń może otrzymać „plusy”, w przypadku dużej aktywności na lekcji – ocenę.
 • inne formy aktywności
 1. udział w konkursach
 2. prezentacje
 3. praca metodą IBSE
 1. Szczegółowe kryteria ustalania ocen cząstkowych, śródrocznych i rocznych

 

 1. Sposoby i zasady ocenienia:

Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:

100% - 99% celujący

98% - 89% bardzo dobry

88 % - 75 % dobry

74 % - 51 % dostateczny

50% - 30% - dopuszczający

29% - 0% - niedostateczny

Oceny bieżące (cząstkowe) wyrażane są w skali 1 – 6 z plusami i minusami, co rozszerza skalę ocen .

Wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi konieczne jest dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz form i metod pracy, w zależności od indywidualnych potrzeb oraz zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej lub lekarza.

Dostosowanie wymagań do psychofizycznych możliwości ucznia, nie oznacza ich obniżenia i dotyczy głównie form i metod pracy z uczniem.

O ocenie decydują:

 • oceny z samodzielnej pracy ucznia (sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne),
 • oceny wspomagające (aktywność na lekcji, prace dodatkowe, prace domowe)

Prace domowe mogą być sprawdzane w następujący sposób:

 • wybiórczo na ocenę podczas lekcji
 • poprzez głośne odczytanie lub omówienie przez ucznia
 • prace domowe nie zawsze muszą być ocenione

Odpowiedzi ustne mogą być sprawdzane w następujący sposób:

 • na stopień w skali 1- 6
 • w formie + lub –

Aktywność może być oceniania:

 • na stopień w skali 1- 6
 • w formie + lub –

+ + + + + bardzo dobry

− − − − − niedostateczny

Uczeń ma prawo zgłosić fakt nieprzygotowania się do lekcji dwukrotnie w czasie semestru, nie ma to wpływu na ocenę z przedmiotu (jest to odnotowane w dzienniku w formie „np.”). Zgłoszenie nieprzygotowania obowiązkowe jest przed rozpoczęciem zajęć. Brak zgłoszenia zauważony przez nauczyciela w czasie lekcji może być oceniony stopniem niedostatecznym

Zgłoszenie nieprzygotowania do lekcji (według w/w zasad) obowiązuje wszystkie zajęcia z wyjątkiem zaplanowanych zajęć tj.: sprawdzianów i kartkówek, lekcji powtórzeniowych, lekcji metodą projektu, IBSE.

 

 

Wymagania ogólne na poszczególne stopnie szkolne:

Wymagania na poszczególne oceny, opracowane w oparciu o następujące kryteria wyma­gań programowych:

(poziom wymagań – stopień)

wymagania konieczne – dopuszczający

wymagania podstawowe – dostateczny

wymagania rozszerzające – dobry

wymagania dopełniające – bardzo dobry

wymagania wykraczające – celujący

Uczeń, który nie spełnia wymagań koniecznych, otrzymuje ocenę niedostateczną, ponieważ:

 • nie opanował wiadomości teoretycznych w stopniu po­zwalającym na kontynuację nauki przedmiotu,
 • popełnia poważne błędy merytoryczne, myli pojęcia fi­zyczne i ich jednostki,
 • nie potrafi rozwiązywać prostych zadań obliczeniowych,
 • nie umie opisywać zjawisk fizycznych, które były omawia­ne bądź prezentowane na lekcjach,
 • nie pracował systematycznie, często nie odrabiał prac do­mowych i był nieprzygotowany do lekcji.

Wymagania konieczne, na ocenę dopuszczającą, spełnia uczeń, który:

 • opanował wiadomości teoretyczne, chociaż popełnia drobne błędy podczas prezentowania ich w formie słow­nej lub za pomocą wzorów,
 • błędy potrafi skorygować z pomocą nauczyciela,
 • zna podstawowe pojęcia fizyczne, chociaż popełnia nie­znaczne błędy przy ich definiowaniu,
 • potrafi opisać omawiane na lekcjach zjawiska fizyczne i doświadczenia wykonane w szkole lub w domu,
 • potrafi rozwiązywać typowe zadania obliczeniowe o nie­wielkim stopniu trudności (wymagające zastosowania jednego wzoru),
 • potrafi wybrać potrzebne przyrządy pomiarowe i wyko­nać proste doświadczenia i pomiary,
 • aktywnie uczestniczy w lekcji i w miarę systematycznie odrabia prace domowe.

Wymagania podstawowe, na ocenę dostateczną, spełnia uczeń, który:

 • opanował wiadomości teoretyczne,
 • zna podstawowe pojęcia fizyczne, wzory i jednostki,
 • potrafi opisać zjawiska fizyczne omawiane na lekcjach i rozumie zależności między wielkościami fizycznymi,
 • potrafi opisać wykonywane na lekcjach doświadczenia,
 • potrafi planować i wykonywać doświadczenia oraz opra­cowywać wyniki i formułować wnioski,
 • potrafi rozwiązywać zadania obliczeniowe o średnim stopniu trudności (wymagające zastosowania większej liczby wzorów), chociaż popełnia drobne błędy oblicze­niowe,
 • umie odczytywać i sporządzać wykresy,
 • aktywnie uczestniczy w lekcji i systematycznie odrabia prace domowe.

Wymagania rozszerzające, na ocenę dobrą, spełnia uczeń, który spełnił wymagania podstawowe, a ponadto:

 • potrafi wyjaśnić doświadczenia, pokazy wykonywane na lekcjach,
 • potrafi kojarzyć zjawiska, poprawnie analizować przyczy­ny i skutki zdarzeń oraz wyciągać z nich wnioski,
 • potrafi planować doświadczenia i na podstawie znajomo­ści praw fizyki przewidywać ich przebieg,
 • potrafi rozwiązywać zadania obliczeniowe, wymagające użycia i przekształcenia kilku wzorów,
 • potrafi odczytywać i sporządzać wykresy.

Wymagania dopełniające, na ocenę bardzo dobrą, spełnia uczeń, który:

 • opanował wiadomości teoretyczne przewidziane w pro­gramie,
 • zna podstawowe pojęcia fizyczne, wzory i jednostki oraz sprawnie się nimi posługuje,
 • potrafi poprawnie interpretować zjawiska fizyczne,
 • potrafi projektować i wykonywać doświadczenia,
 • potrafi opracowywać i interpretować wyniki doświadczeń,
 • potrafi poprawnie odczytywać, sporządzać i przekształ­cać wykresy,
 • potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji,
 • potrafi rozwiązywać zadania obliczeniowe,
 • aktywnie uczestniczy w lekcjach i systematycznie odrabia prace domowe,
 • dostrzega i potrafi wymienić przykłady związków fizyki z innymi działami nauki oraz zastosowania wiedzy fi­zycznej w technice.

Wymagania wykraczające, na ocenę celującą, spełnia uczeń, który spełnił wymagania dopełniające oraz wyróżnia się w przynajmniej jednym z podanych punktów:

 • szczególnie interesuje się określoną dziedziną fizyki, sa­modzielnie dociera do różnych źródeł informacji nauko­wej,
 • prowadzi badania, opracowuje wyniki i przedstawia je w formie projektów uczniowskich czy sprawozdań z prac naukowo ‑badawczych,
 • samodzielnie wykonuje modele, przyrządy i pomoce dy­daktyczne,
 • uczestniczy i odnosi sukcesy w konkursach, zawodach i olimpiadach fizycznych.
 • Posiada z większości sprawdzianów oceny celujące.
 1. Warunki poprawiania ocen

 

 1. Uczeń, który nie był obecny na sprawdzianie pisze go w terminie 2 tygodni od powrotu do szkoły po uzgodnieniu terminu z nauczycielem.
 2. Uczeń, który nie zaliczył sprawdzianu czy kartkówki w wyznaczonym terminie otrzymuje ocenę niedostateczną z możliwością poprawy wyłącznie oceny ze sprawdzianu.
 3. Uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny ze sprawdzianu w terminie 2 tygodni lub po uzgodnieniu z nauczycielem.
 4. Uczeń, nie ma możliwości poprawy kartkówki.
 5. Uczeń, nie ma możliwości poprawy wypowiedzi ustnej
 6. Uczeń, nie ma możliwości poprawy pracy domowej
 7. Uczeń , który jest niesklasyfikowany z zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania zobowiązany jest do zaliczenia semestru lub napisania egzaminu klasyfikacyjnego z całego roku.
 8. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną śródroczną ma obowiązek do zaliczenia semestru po uzgodnieniu terminu z nauczycielem.
 1. Zakres dostosowań wymagań do potrzeb edukacyjnych uczniów

Podstawa dostosowania wymagań: opinia PPP lub orzeczenie PPP

Sposób dostosowania wymagań dla uczniów z opinią lub orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim:

 • Graficzne przedstawianie treści zadań
 • Podawanie poleceń w prostszej formie
 • Uwzględnianie braków z zakresu wiedzy o świecie, wzbogacając słownictwo i podstawowe informacje o otaczającym świecie
 • Omawianie niewielkiej partii materiału
 • Uwzględnieni tempa pracy ucznia
 • Wydłużanie czasu pracy
 • Częste odwoływanie się do konkretu
 • Dostosowanie ilości powierzonych zadań
 • Ocenienie za chęć do pracy i zaangażowanie w celu motywowania ucznia do pracy
 • Ukierunkowywanie podczas udzielania ustnych odpowiedzi
 • Dzielenie złożonych treści na proste
 • Unikanie abstrakcyjnych pojęć
 • Dzielenie materiału na mniejsze części
 • Stosowanie pozytywnych wzmocnień społecznych, docenianie wysiłku
 • Tworzenie atmosfery życzliwości i bezpieczeństwa
 • Zadawanie pytań naprowadzających

Dysortografia:

 • Zapisywanie na tablicy trudnych słów
 • Prace pisemne sprawdzane pod względem poprawności treści a nie ortografii

Dysgrafia:

 • Dostarczanie kart pracy
 • Zaliczenia w formie ustnej (jeśli uczeń wyraża zgodę)
 • Prace zaliczeniowe w formie zadań zamkniętych
 • Zezwalanie na przygotowywanie prac pisemnych z pomocą komputera
 • Przekazywanie gotowych notatek do wklejania
 • Zezwolenie na dokończenie notatek w domu
 • Zachęcanie do pisania literami drukowanymi
 • Zaznaczanie w zeszycie miejsca, w którym należy rozpocząć pisanie
 • Pomoc w rysowaniu schematów , ukierunkowywanie
 • Sylabizowanie trudnych słów np. fenoloftaleina, uwodornienie, ksantoproteinowa itp.

Dyslekcja:

 • Unikanie głośnego odpytywania
 • W trakcie rozwiązywania zadań, sprawdzanie czy uczeń przeczytał treść zadania i prawidłowo je zrozumiał , w razie potrzeby udzielić dodatkowych wskazówek
 • Dawanie więcej czasu na czytanie tekstu, polecenia, instrukcji
 • Uwzględnianie przy ocenie toku rozumowania, bez względu na wynik końcowy
 • Przekazywanie gotowych notatek do wklejania
 • Pomaganie w doborze wyrażeń i zwrotów
 • Przypominanie i utrwalanie omówionych treści
 • Uwzględnianie trudności z zapamiętywaniem
 • Zmniejszenie ilości zadań (poleceń) do wykonania
 • Zaangażowanie we współpracę z uczniem zdolnym
 • Zezwolenie na korzystanie z gotowych wzorów, symboli chemicznych
 • Informowanie ucznia, by przygotował się do wypowiedzi ustnej
 • Nie krytykowanie ucznia za popełnione błędy
 • Chwalenie i motywowanie za poprawności
 • Dzielenie złożonych poleceń i zadań na etapy
 • Zaznaczanie treści najważniejszych do przyswojenia
 1. Tryb przekazywania uczniom i rodzicom informacji o osiąganych wynikach

 

 1. Na pierwszej godzinie lekcyjnej uczniowie zostają zapoznani z powyższym PSO oraz wymaganiami na poszczególne oceny.
 2. Oceny z prac pisemnych muszą być przedstawione uczniom najpóźniej po dwóch tygodniach od ich napisania, zaś kartkówki na kolejnej lekcji.
 3. Oceny cząstkowe są jawne, oparte o opracowane kryteria.
 4. Wszystkie prace pisemne nauczyciel przechowuje w szkole, przy czym są one do wglądu dla uczniów i ich rodziców.
 5. O ocenach cząstkowych z przedmiotu informuje rodziców wychowawca. O ocenach cząstkowych lub końcowych za pierwszy semestr informuje się rodziców na zebraniach rodzicielskich, udostępniając zestawienie ocen lub w czasie indywidualnych spotkań z rodzicami.
 6. Przed końcem semestru (roku szkolnego) nauczyciel informuje ucznia o przewidywanej ocenie śródrocznej lub rocznej.

 

 

                                                                          Opracowała Aldona Palczewska

                                                                                                             nauczyciel fizyki

                                                                                                  Pisz, dn. 17.12.2017r.

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2011 SP 1 w Piszu. All Rights Reserved.