Punktowy system oceny zachowania

w Szkole Podstawowej nr 1

 1. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy, uwzględniając w szczególności:
  1. Funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym
  2. Respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych
 2. Każdy uczeń na początku półrocza otrzymuje kredyt 100 pkt., który jest równowartością oceny W ciągu półrocza może go zwiększyć lub zmniejszyć, co odpowiadać będzie wyższej lub niższej ocenie zachowania.
ZachowaniePunkty
Wzorowe200   i więcej
Bardzo dobre150 – 199
Dobre100 – 149
Poprawne50 – 99
Nieodpowiednie1 – 49
Naganne0
 1. Zwiększenie liczby punktów lub ich utratę potwierdza się uwagą w dzienniku elektronicznym.
 2. Wychowawcy klas na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceny zachowania, które są również dostępne w dzienniku elektronicznym, na stronie internetowej szkoły oraz w Statucie szkoły.
 3. Konkretnemu zachowaniu – pozytywnemu lub negatywnemu przydzielona jest odpowiednia liczba punktów.
 4. Ocenę śródroczną i końcoworoczną ustala się po zsumowaniu uzyskanych w półroczu punktów. Ocena roczna jest średnią z I i II półrocza, przy czym ocenom odpowiadają cyfry:
  1. Wzorowa = 6
  2. Bardzo dobra = 5
  3. Dobra = 4
  4. Poprawna = 3
  5. Nieodpowiednia = 2
  6. Naganna = 1
 5. Jeśli uczeń w ciągu półrocza ma:

-50 pkt. – nie może otrzymać oceny wzorowej

– 75 pkt – nie może mieć oceny bardzo dobrej

– 100 pkt. – nie może mieć oceny dobrej

bez względu na zebrane w półroczu punkty plusowe

            6. Uczeń nie może otrzymać oceny nagannej w sytuacji gdy otrzyma 100 pkt i liczba punktów ujemnych jest nie niższa niż 200.

 1. Za szczególnie negatywne czyny i brak poprawy zachowania wychowawca oraz dyrektor ma prawo udzielić odpowiednio upomnienia oraz nagany. Upomnienie wychowawcy skutkuje zawieszeniem w prawach ucznia na 1 miesiąc (zakaz udziału w zawodach, wycieczkach, dyskotekach). Nagana dyrektora jest równoznaczna z obniżeniem oceny półrocznej lub końcoworocznej o 2 stopnie.
 2. Dostosowanie systemu oceny zachowania do potrzeb uczniów ze stwierdzoną przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nadpobudliwością psychoruchową:
  1. Jeżeli uczeń ze stwierdzoną nadpobudliwością uzyska w ciągu półrocza od 1 do 30 pkt. ujemnych, punkty te nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej lub końcoworocznej.
  2. Jeśli uzyska od 31 do 60 pkt. ujemnych, przy ustalaniu oceny będzie liczonych 50% z nich.
  3. Jeśli uzyska więcej niż 60 pkt. ujemnych, przy ustalaniu oceny będzie liczonych 75% z nich.

Waga pozytywnych zachowań

Udział w olimpiadzie przedmiotowej na szczeblu wojewódzkim50 pkt. (tytuł laureata x 2)
Udział w konkursie rejonowym20 pkt. (zwycięstwo x 2)
Udział w konkursie szkolnym10 pkt. (zwycięstwo x 2)
Pełnienie funkcji w szkole (efektywne)20 pkt. (raz w półroczu)
Pełnienie funkcji w klasie (efektywne)15 pkt. (raz w półroczu)
Sumienne wykonywanie obowiązków dyżurnego10 pkt. (raz w tygodniu)
Udział w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim50 pkt. (miejsce na podium x 2)
Udział w zawodach sportowych na szczeblu rejonowym20 pkt. (miejsce na podium x 2)
Udział w zawodach sportowych gminnych i powiatowych10 pkt. (miejsce na podium x 2)
Udział w sportowych imprezach masowych (biegi uliczne, inauguracja roku sportowego)10 pkt.
Systematyczny udział w szkolnych kołach zainteresowań15 pkt. (raz w półroczu)
Rozwijanie zainteresowań (np. udział w zajęciach teatralnych, tanecznych, sportowych) poza szkołą10 pkt. (raz w półroczu)
Praca na rzecz szkoły (udział w przedstawieniach, akcjach, koncertach; redagowanie tekstów do gazetki szkolnej)50 pkt.
Pomoc w przygotowaniu imprezy szkolnej10 pkt.
Pomoc w nauce10 pkt.
Punktualność (brak spóźnień)10 pkt. (raz w półroczu)
Brak godzin nieusprawiedliwionych10 pkt. (raz w półroczu)
100% frekwencja (brak nieobecności)20 pkt. (raz w półroczu)
Inne pożądane zachowania10 pkt.
Wyjątkowa kultura osobista (dobre maniery)10 pkt.
Wywiązywanie się z podjętych zadań10 pkt.
Przeciwstawianie się przejawom agresji20 pkt.

Waga negatywnych zachowań

Niewykonywanie poleceń nauczyciela ( na lekcjach i przerwach)10 pkt.
Aroganckie zachowanie w stosunku do dorosłych, utarczki słowne, niekulturalne zachowanie w miejscach publicznych20 pkt.
Przeszkadzanie na lekcjach (rozmowy, chodzenie po klasie, odpowiedzi bez podniesienia ręki)10 pkt.
Niewykonywanie obowiązków dyżurnego10 pkt.
Godziny nieusprawiedliwione5 pkt. (za każdą opuszczoną godzinę)
Spóźnianie się na lekcje5 pkt. (za każde spóźnienie)
Zaczepianie słowne lub fizyczne (dokuczanie, przezywanie, skarżenie)10 pkt.
Wyłudzanie pieniędzy20 pkt.
Bójka30 pkt.
Pobicie50 pkt.
Kradzież50 pkt.
Wulgarne słownictwo10 pkt.
Niszczenie (np. książek), zaśmiecanie otoczenia20 pkt.
Nieuczciwość (oszustwa, kłamstwa, ściąganie, odpisywanie prac domowych)                                                   30 pkt.
Podrobienie podpisu, usprawiedliwienia30 pkt.
Używanie telefonu komórkowego na lekcji i na przerwie10 pkt
Nieodpowiedni wygląd (makijaż, farbowane włosy, ekstrawaganckie fryzury, wiszące kolczyki, pocięte spodnie, krótkie spodenki na lekcjach innych niż wf, zbyt krótkie spódnice i bluzki;10 pkt.
Brak stroju odświętnego – biała koszula/bluzka, ciemne spodnie/spódnica (początek i zakończenie roku szkolnego, wigilia klasowa, akademie z okazji Dnia Edukacji, Święta Niepodległości i inne oficjalne uroczystości)10 pkt.
Stosowanie lub przynoszenie używek (papierosy, alkohol, środki odurzające)50 pkt.
Inne negatywne zachowania10 pkt.