ZASADY DOTYCZĄCE ZAPISÓW/REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA PISZ

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Zapisy do szkół prowadzone są w dniach od 19 lutego 2024 r. do 11 marca 2024 r.

Elektroniczny serwis rekrutacyjny dla rodziców funkcjonuje od  19 lutego 2024 r., natomiast wnioski można składać w szkołach podstawowych w godzinach ustalonych przez dyrektora.

Rekrutacja na rok szkolnych 2024/2025 prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego – elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Elemento (https://pisz.elemento.pl).

Zalogowanie się do systemu elektronicznego naboru będzie możliwe po wpisaniu adresu:
pisz.elemento.pl

  1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu.
  2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły rekrutowane są na podstawie kryteriów określonych w § 1 Uchwały Nr XXXVIII/406/22 Rady Miejskiej w Piszu z  dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym dla klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pisz, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. poz. 1031).
  3. Rodzice, składając podanie, mają prawo wskazać dowolną liczbę szkół podstawowych, w preferowanej przez siebie kolejności – z tym, że szkoła rejonowa (w obwodzie której mieszka dziecko) powinna zostać wskazana przynajmniej na ostatniej pozycji.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych szkół podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Pisz

Lp.Czynności rekrutacyjneTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej w wersji elektronicznej poprzez stronę pisz.elemento.pl oraz w wersji papierowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 19 lutego 2024 r. do 11 marca 2024 r.od 16 kwietnia 2024 r. do 26 kwietnia 2024 r.
2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.)do 15 marca 2024 r.do 29 kwietnia 2024 r.
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanychdo 20 marca 2024 r.do 9 maja 2024 r.
4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w wersji elektronicznej poprzez stronę pisz.elemento.plod 21 marca 2024 r. do 8 kwietnia 2024 r.od 13 maja 2024 r. do 22 maja 2024 r.
5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych15 kwietnia 2024 r.24 maja 2024 r.

Zasady rekrutacji:

W Gminie Pisz nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025 będzie prowadzony z wykorzystaniem systemu informatycznego. Zapisy i rekrutacja do klas pierwszych dotyczą uczniów urodzonych w 2017 roku oraz dzieci starszych korzystających w ubiegłym roku z odroczenia obowiązku szkolnego. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat (tj. urodzone w 2018 roku) jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Kandydaci do szkół podstawowych przyjmowani są na podstawie:

1. ZGŁOSZENIA – do szkoły, w obwodzie której kandydat mieszka, przyjęty jest on z urzędu. ZGŁOSZENIE należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i dostarczyć do szkoły obwodowej.

2. WNIOSKU – do szkoły spoza obwodu kandydaci mogą być przyjęci, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami i kandydat spełnia kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. WNIOSEK wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i dostarczyć do szkoły wybranej w I preferencji.

Na stronach serwisu rekrutacyjnego Elemento (https://pisz.elemento.pl) rodzice i ich dzieci mogą zapoznać się z ofertą szkół i wypełnić Zgłoszenie/Wniosek o przyjęcie, który należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru.

Zgłoszenie/Wniosek o przyjęcie należy dostarczyć w terminie do 11 marca 2024 r. – w godzinach podanych przez dyrektora szkoły. Komisja rekrutacyjna w danej szkole podstawowej weryfikuje złożoną kartę zapisu, następnie potwierdza się dane wprowadzone już do systemu elektronicznej rekrutacji.

Zachęcamy rodziców/opiekunów prawnych do wypełniania Zgłoszenia/Wniosku o przyjęcie w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu rekrutacyjnego Elemento (https://pisz.elemento.pl). Umożliwi to śledzenie kolejnych etapów procesu rekrutacji oraz niezwłoczne otrzymanie informacji o wynikach rekrutacji.

Liczba wolnych miejsc w klasach I szkół podstawowych po ogłoszeniu wyników rekrutacji będzie podana na stronach serwisu rekrutacyjnego Elemento (https://pisz.elemento.pl). Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranych szkół w pierwszym terminie mogą uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej. Aby móc uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej należy ponownie złożyć Wniosek o przyjęcie poprzez serwis rekrutacyjny Elemento w terminie od 16 kwietnia 2024 r. do 26 kwietnia 2024 r.